Tuesday, February 23, 2010

pumpkin cake

pumpkin pumpkin we like pumpkin
pumpkin pumpkin picking pumpkin
pumpkin pumpkin we re picking pumpkin
on the pumpkin patch
(barney)